Skaper bærekraft - SOS-barnebyer
Kontakt oss

Bli en partner!

Fyll inn skjemaet så tar vi kontakt med deg om hva et samarbeid kan bety for din bedrift/organisasjon.

Takk for din interesse!

Du vil snart bli kontaktet av oss. Ha en fin dag :)

Vi vil aldri gi din e-postadresse til noen andre. Det vil kun være vi som har tilgang til den. Les mer om våre vilkår

Denne siden benytter informasjonskapsler (cookies) for å bedre brukeropplevelsen. Vi lagrer ingen personlige opplysninger. Ved å trykke OK aksepterer du vår bruk. Les mer

OK

Skaper bærekraft

Created with Sketch.

Bærekraftig utvikling er av FN definert som utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge framtidige generasjoners muligheter og behov.  

Tekst: Kristin Trandem

FNs bærekraftsmål er rammeverket og grunnpilaren for hvordan vi skal utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Målene ble vedtatt av verdens stater i 2015 og løper til 2030. Bærekraftsmålene er en global oppfordring til handling og kombinerer de tre dimensjonene utvikling, klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. 

— Bærekraftsmålene er en forsterkning av de grunnleggende menneskerettighetene, og sammen med FNs barnekonvensjon og FNs retningslinjer for alternativ omsorg danner dette rammeverket rettesnoren for arbeidet vårt, sier Katrine Vincent, fagleder i SOS-barnebyer Norge.  

— Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates.  

Sosial bærekraft er en del av målene, og handler både om helse- og livskvalitet, og lik tilgang til ressurser, goder og rettigheter. For eksempel likestilling, utdanning, tilhørighet, inkludering, medvirkning og trygghet. 

Bærekraftsmål nr. 3: God helse og livskvalitet
SOS-barnebyer jobber for å sikre barn stabile oppvekstsvilkår, med anstendig boforhold, riktig ernæring og oppfølging av både fysisk og psykisk helse

— Dette handler rett og slett om hvilke muligheter hver og en har til å leve et godt liv som gir utviklingsmuligheter, både for den enkelte og for samfunnet, fortsetter Vincent. — For mange i Norge er det en selvfølge, men ikke for alle. Også her til lands er det nå mange som sliter.  

I løpet av 2022 har verden blitt et vanskeligere sted å vokse opp. FNs Human Development Report som kom i september viste at ni av ti land opplever en utvikling som går feil vei og at ulikheten øker. Årsaken er et sammenfall av kriser som forsterker hverandre. Barn uten foreldreomsorg er blant de mest sårbare, særlig i fattige land, og de er spesielt utsatt når en krise inntreffer.  

— Å ta etiske og ansvarlige valg med tanke på sosiale, økonomiske og miljømessige forhold er et viktig samfunnsansvar. For å sikre at ikke barn uten foreldreomsorg utelates må vi jobbe sammen, understreker Vincent.  

For SOS-barnebyer betyr dette å samarbeide med norsk næringsliv og norske myndigheter, i tillegg organisasjoner og myndigheter i landene der vi driver programvirksomhet.  

— Dette innebærer også å påvirke næringslivet og myndigheter slik at de er sitt ansvar bevisst, avslutter Katrine Vincent. 

Bærekraftsmål nr. 17: Samarbeid for å nå målene
SOS-barnebyer samarbeider med myndigheter, næringsliv og organisasjoner for at oppnå målene, og sammen med lokale partnere styrker vi lokalsamfunn slik at flere barn og familier får en bedre livssituasjon. Å investere i gode oppvekstsvilkår for barn er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Grieg: Har tradisjon med å gi tilbake til samfunnet 

Grieg Foundation har støttet SOS-barnebyer i 20 år, og det langsiktige engasjementet har gitt oss forutsigbarhet. De jobber med sosial bærekraft som en del av samfunns – og bærekraftsarbeidet, og rapporterer internt og eksternt på fremdrift. Blant annet gjennom UN Global Compact og i årsrapporter.  

— Vi opplever at dette er et partnerskap som er innovativt, får til stor endring, gjør en forskjell, og bygger stolthet både i Grieg og SOS-barnebyer, sier Gry Larsen, bærekraftsansvarlig i Grieg-gruppen. 

— Å jobbe for eiere som tok beslutningen om at 25 prosent av utbytte skal gå til Grieg Foundation gjør også medarbeiderne stolte, fortsetter Larsen.  

— Man ser at man har skapt verdier i det norske samfunnet, som man bruker og er en del av, og ønsker at en del av denne verdien skal tilbake til samfunnet. FNs bærekraftsmål er en global oppfordring til handling for positiv endring. Alt vi gjør, og støtter er forankret i vår forpliktelse til bærekraftsmålene. 

Grieg-Foundation har fire prioriteringsområder: Barn og unge, musikk og kultur, helse, og klima.  

— I tillegg gjør vi social impact investeringer, sier Larsen. 

De har delt ut 805 millioner kroner i løpet av 20 år. 

—  Jeg ser for meg alle de menneskene som har fått en bedre livssituasjon på bakgrunn av dette, reflekterer Gry Larsen. 

Sosial bærekraft handler blant annet om like rettigheter: for eksempel at alle uavhengig av kjønn skal få det samme utdanningstilbudet.

SOS-barnebyer er den største samarbeidspartneren, og har til sammen mottatt 112 millioner kroner.  

— For oss er dette et viktig og sterkt partnerskap. Vi kjenner hverandre godt og vi bruker hverandres kompetanse for å utvikle prosjekter i samarbeid.  

Gry forteller at det er viktig å tenke at alle ansatte er bærekraftsmedarbeidere.  

— Skal du tiltrekke deg de dyktigste hodene er det enorm konkurranse. Det at man har en strategi, og at man jobber systematisk og godt med bærekraftsmålene, vil være et konkurransefortrinn.  

Likevel, det handler ikke om veldedighet, men om business.  

— «Doing good is the obvious business opportunity», og vi skal tjene penger på å gjøre nettopp dette. Vi jobber strategisk, og har definerte nøkkeltall som er eiernes forventning til de ulike selskapene, avslutter Larsen. 

Bærekraftsmål nr. 5: Likestilling mellom kjønnene
SOS-barnebyer jobber med familier og lokalsamfunn for å endre gammeldagse holdninger til kjønnsroller, med særlig fokus på jenters rettigheter. Vi jobber for at alle barn og unge skal få de samme mulighetene uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og legning.

Moelven: Interne mål bidrar til en bærekraftig fremtid 

Moelven ble hovedsamarbeidspartner i 2021, og det var medarbeiderne som stemte fram at de skulle støtte SOS-barnebyer.  

— For oss i Moelven snakker vi ofte om å minimere Co2-utslipp når temaet er bærekraft. Men, som et stort konsern som har hjørnesteinsbedrifter i lokalsamfunn i Norge og Sverige, er sosial bærekraft like viktig, sier Ida Langdalen Kristiansen, ansvarlig for internkommunikasjon i Moelven. — Vi er skikkelig stolte av å kunne bidra til jobben dere gjør med å sikre barn og unges mulighet til å få utdanning og komme seg i jobb, slik at de kan bidra til å bygge lokalsamfunn i de 138 landene dere opererer i, fortsetter Langdalen Kristiansen. 

Moelven er opptatt av å skape nye løsninger, og ser at medarbeidere har en indre motivasjon for å drive denne utviklingen videre.  

— Det å ta godt vare på folka våre, å gi dem muligheter, er viktig. Det gjør vi blant annet gjennom ulike utviklingsprogrammer, som både er for ledere og for de som jobber med tømmer.  Vi ser at SOS-barnebyer gjør det samme – gir unge muligheter til å utvikle seg videre. Hvert individ kan gjøre en forskjell, sier Langdalen Kristiansen. — Aktivt medarbeiderskap og å være bevisst på hvilken påvirkning hver enkelt har, det betyr mye. Man skal oppleve at hver dag man kommer på jobb, er viktig. Vi skal være en attraktiv arbeidsplass som også er her om 10 år. 

Bærekrafstmål nr. 4 God utdanning
SOS-barnebyer endrer holdninger, og gjør familier i stand til å sende barna på skole. Vi jobber også for å bedre læreforholdene og avskaffe fysisk avstraffing i skolen. I krig og katastrofer sørger vi for trygge soner hvor barn kan leke og lære.

Utgangspunktet for hele Moelvens bærekraftsarbeid er FNs bærekraftsmål. For å sikre at interne mål bidrar til en bærekraftig fremtid i et globalt perspektiv, har de valgt å fokusere på de fem målene hvor de har størst påvirkningskraft. Dette er liv på land, stoppe klimaendringene, god helse, god utdanning, anstendig arbeid og økonomisk vekst. 

— Vi jobber ikke bare med de store målene, men også små konkrete mål, fortsetter Kristiansen. 

For å vise fram hvordan Moelven jobber med bærekraftsmålene, arrangerte de en bærekraftsuke som viste effekten av dette arbeidet. I tillegg gjennomførte de en workshop der blant andre SOS-barnebyer fortalte om hvordan de jobber med bærekraftsmålene.  

— Vi føler et større eierskap i den faktiske utviklingen av bærekraftsmålene takket være et levende og godt samarbeid med SOS-barnebyer, avslutter Ida Langdalen Kristiansen.  

Strategiske partnerskap gir forutsigbarhet og bidrar til at SOS-barnebyer kan kan fortsette å jobbe langsiktig med bærekraftsmålene.

OBOS: Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i strategien

— Vi har hatt et langt partnerskap gjennom mange år, og samarbeidet fungerer utmerket. Det å fylle omsorgsbehov som dere gjør, er veldig i tråd med de behovene vi har innenfor det å bygge og sikre de fysiske strukturene som er forutsetningen for et trygt hjem, og ikke minst trygge nærmiljø. I tillegg jobber vi mot et felles beste gjennom å skape gode prosjekter sammen, sier Rasmus Aarflot, sponsorsjef i OBOS.  

— Bærekraft og samfunnsansvar står sentralt i strategien vår, og spesielt den sosiale dimensjonen som skaper «liv mellom husene», fortsetter Aarflot. — Historien vår med tak over hode og et trygt hjem å gå til, passer bra overens. Vi har det samme målet som SOS-barnebyer om å skape et trygt sted å vokse opp.  

OBOS er opptatt av bærekraftige byer og tilrettelegge for levende lokalsamfunn. — Vår økonomi er en kretsløpsøkonomi, der 90 prosent av overskuddet vårt reinvesteres i virksomheten gjennom tomtekjøp, boligutvikling og salg, og hvor inntil 10 prosent av overskuddet settes av til samfunnsnyttige formål til medlemmene. Dette er den viktigste dimensjonen vi jobber med i praksis. Bærekraft er integrert i alt vi gjør, men det viktigste er at vi er lønnsomme, slik at vi kan levere på samfunnsoppdraget, sier Aarflot.  

Bærekraftsmål nr. 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst:
Sammen med partnere sørger SOS-barnebyer for at omsorgspersoner og unge får relevant yrkesopplæring, støtte til etablering av småskala bedrifter og tilgang til mentorordninger.

— Vi er opptatt av å hindre utenforskap, jevne ut forskjeller, jobbe for like muligheter og styrke fellesskapet. Og vi er kjent for å gi tilbake til idrett, kultur og humanitære organisasjoner, som i fjor vår, da OBOS-sjefen Daniel Siraj bestemte seg for å gi over 17 millioner OBOS-kroner til SOS-barnebyers arbeid i krigsrammede Ukraina. Samtidig er vi helt avhengig av sterke samarbeidspartnere, som SOS-barnebyer, for å komme lengst mulig, avslutter Rasmus Aarflot.

Grieg Foundation:

Moelven:

OBOS:

Kilder: FN/FHI regjeringen.no, ndla.no, Hofstad & Bergsli 2017, Deloitte 2018, griegfoundation.com, moelven.com, obos.no 

Tilbake Created with Sketch.